side-area-logo

Prevádzkový poriadok detských jasličiek Drobček

Súkromné detské jasličky Drobček je zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov.

Poskytujeme komplexnú dennú starostlivosť, opateru a kompletný výchovno – vzdelávací program. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania, pitný režim, činnosti vedúce k výchove, vzdelávaniu a rozvoju zdravého telesného a duševného vývoja dieťaťa, zohľadňujú osobitosti jednotlivých vekových skupín detí.

Denný režim, výchovno – vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek, stupeň psychosomatického vývoja dieťaťa a jeho zdravotný stav tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali jeho duševné a telesné zdravie .

Jasličky v Podunajských Biskupiciach na Sĺňavskej 5 sú zriadené v objekte samostatne stojaceho murovaného rodinného domu so záhradou. Celý objekt je uzatvorený a vybavený bezpečnostným systémom. Záhrada je oplotená s vybudovaným detským ihriskom a pieskoviskom.

Objekt má vlastné parkovacie miesta pre 6 motorových vozidiel.

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie objektu a materiálne vybavenie zodpovedá charakteru poskytovania služieb pri opatere detí v zmysle zákona č245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia Z .z., vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, vyhláška č. 521/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na pieskovisko.

fotka biskupice4
Funkčné rozdelenie miestností

Deti sú rozdelené do dvoch skupín.

Mladšie batoľatá od 6 mesiacov do 18 mesiacov.

Staršie batoľatá od 19 mesiacov do 4 rokov.

Každé oddelenie má herňu, ktorá je rozdelená na časť určenú pre hranie, výchovné procesy a časť jedálenskú.

Spálne sú samostatné, majú prirodzené vetranie a klimatizáciu, postieľky so zábradlím.

Každé dieťa má svoju postieľku označenú značkou.

Hygienické zariadenie je vybavené detskými umývadlami a detskými toaletami, vešiačikmi na uteráčiky, ktoré sú od seba oddelené (podľa potreby sa používajú nočníky).

Šatňa je vybavená skrinkami pre uloženie vecí detí a prebaľovacím stolom. Každé dieťa má svoju skrinku označenú značkou.

V objekte je kancelária, ktorá slúži na administratívne činnosti a miestnosť pre personál, ktorá slúži k odloženiu odevu a osobných vecí zamestnancov.

Objekt má vlastnú kuchyňu, ktorá slúži na prípravu desiaty, olovrantu a pitného režimu. Nachádza sa v nej chladnička, plynový sporák, dvoj drez a umývačku riadu. Obed je zabezpečený dodávateľským spôsobom a to dovozom z materskej škôlky.

Strava, pitný režim a iné služby

Stravu a pitný režim pripravuje a vydáva zamestnanec na to určený, ktorý má platný zdravotný preukaz. Stravovanie v jasliach je poskytované tak, aby v plnej miere poskytovalo deťom zdravé, hygienicky nezávadné jedlo, v ktorom sú zastúpené všetky dôležité zložky potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa. Jedálny lístok sa pripravuje na každý týždeň a schvaľuje ho riaditeľka zariadenia. Jedálny lístok je k dispozícií rodičom na nástenke v šatni a na internetovej stránke .

Pre deti, ktoré pijú sušené mlieko, rodičia prinesú zatvorenú krabicu sušeného mlieka a majú svoju vlastnú fľašku a cumlík. Fľašky a cumlíky sa denne sterilizujú.

Objekt má pitnú vodu z verejného zdroja.

Kúrenie a teplá voda je zabezpečená vlastným plynovým kotlom. Pravidelná revízia kotla sa realizuje odborným pracovníkom raz ročne.

Odpad je zabezpečený odvozom spoločnosťou OLO.

Pranie bielizne je zabezpečené externe – dodávateľsky. Jasle zabezpečujú posteľnú bielizeň, ktorá sa mení raz do týždňa (alebo podľa potreby). Detské uteráčiky sa menia dva krát do týždňa, detské podbradníky každý deň.

Upratovanie objektu sa vykonáva každý deň (vysávanie, umývanie podláh, umývanie a dezinfekcia hygienických zariadení, dezinfekcia vodorovných plôch a kľučiek, umývanie dverí podľa potreby).

Politika BOZP je zabezpečená externe.

V celom objekte je systém požiarnej ochrany.

Zamestnanci a prevádzková doba

Všetci zamestnanci majú platný zdravotný preukaz a absolvujú zdravotnú prehliadku zameranú na zdravotnú spôsobilosť pre výkon povolania.

Rozsah pracovnej činnosti a zodpovednosti je stanovený v pracovných náplniach zamestnancov.

Plná kapacita jasličiek je 20 detí v dennej starostlivosti.

Pre každé oddelenie detí sú určené dve detské alebo zdravotné sestry.

Jedna kuchárka, ktorá zodpovedá za prípravu desiaty, olovrantu, pitného režimu a výdaj stravy.

Jedna upratovačka, ktorá zodpovedá za hygienickú čistotu zariadenia.

Externý pracovník, ktorý zodpovedá za údržbu exteriéru. V zimnom období za odpratanie snehu.

Prevádzková doba jaslí je od 7:00 hod. do 17:00 hod. počas pracovných dní

Počas štátnych a cirkevných sviatkov sú jasle zatvorené.

Do zariadenia sa prijímajú deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov, ktoré sú zdravotne spôsobilé a neprejavujú príznaky akútneho ochorenia a nemajú ani žiadne karanténne opatrenia.

Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou počas celého roka, podľa počtu voľných miest. Dĺžka adaptácie je individuálna pre každé dieťa, najdlhšie však 2 týždne.

Povinnosti rodiča pri zápise dieťaťa

Rodič dieťaťa alebo zákonný zástupca pri zápise dieťaťa je povinný riadne a pravdivo vyplniť dotazník o dieťati a odovzdať:

  • fotokópiu preukazu zdravotnej poisťovne dieťaťa
  • uzatvoriť zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa
  • doklad o osobách, ktoré môžu dieťa prevziať z jaslí ( uviesť písomne meno, priezvisko, číslo OP)
  • dodržiavať harmonogram dňa
  • včas oznámiť neprítomnosť dieťaťa a to deň vopred najneskôr do 8:00 hod aktuálneho dňa
  • okamžite ohlásiť výskyt prenosných infekčných ochorení v rodine
  • dodržiavať čas odchodu dieťaťa, v prípade nedodržania odchodu dieťaťa do ukončenia prevádzkovej doby sa hradí hodinová sadza za každú začatú hodinu
  • uhrádzať v stanovenom termíne a stanovenej výške úhrady za poskytované služby
Organizácia prevádzky jaslí pri plnom počte detí

Riaditeľka určuje harmonogram dochádzky sestier tak, aby bol zabezpečený nerušený harmonogram dňa.

Ranná služba sestier od 7:00 do 15:30hod.

Poobedná služba sestier od 9:00 do 17:00hod.

Kuchárka od 7:00 do 15:30 hod.

Organizácia činností v jasliach

V šatni sa nachádzajú skrinky pre deti. Každé dieťa má svoju značku, ktorou má označenú skrinku, postieľku, hygienické potreby. Deti, ktoré majú plienky, majú označené košíčky menom s ich plienkami.

Zoznam značiek je umiestnený v šatni na nástenke o značkách.

Každé dieťa má svoj záznam, v ktorom sa uvádzajú údaje o dieťati počas dňa, zdravotný stav pri rannom nástupe, príjem stravy, spánok a iné náležitosti.

Hygienické zariadenie

Každé dieťa má svoje hygienické potreby (hrebeň, uterák, zubná kefka, krém).

Herňa

Je funkčne rozdelená na časť pre hranie a časť pre stravovanie. V herni sa realizuje výchovno – vzdelávacia činnosť a hry .

V jedálenskej časti sa podáva strava. Staršie batoľatá sa učia správnemu stolovaniu a samostatnému prijímaniu stravy. Mladšie batoľatá sú podľa potreby kŕmené.

Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim a podáva sa ovocie.

Spálňa

Spálne sú rozdelené pre menšie a väčšie deti. Pred uložením detí k spánku sú vyvetrané, dbá sa na správnu teplotu a vlhkosť vzduchu. Počas letných mesiacov pri vysokých teplotách sú klimatizované. Klimatizácia sa pred uložením detí k spánku vypína. Deti sú uložené na spánok v pyžamkách a zaspávajú pri uspávankách alebo čítaní rozprávok. Počas spánku je neustále prítomná sestra.

Pobyt vonku

Pobyt vonku sa prispôsobuje počasiu. Pobyt v záhrade je vždy pod dozorom sestier, deti sa hrajú na pieskovisku s hračkami. V letnom mesiaci majú malý bazénik. Vonku sa organizujú rôzne hry a pohybové aktivity.

Odhlásenie dieťaťa z jaslí platí:
  • ak sa dochádzka ukončí pred riadnym termínom dohodnutým v zmluve o starostlivosti o dieťa, zálohový poplatok sa nevracia a slúži na pokrytie straty spojenej s časom potrebným na doplnenie miesta
  • ak sa dieťa odhlási v riadnom termíne dohovorenom v zmluve o starostlivosti o dieťa, zálohový poplatok sa započíta do poslednej úhrady za starostlivosť alebo sa vracia.