side-area-logo

Čo všetko už vieme o zručnosti dieťaťa podľa veku v skratke

Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno – vzdelávací proces je zameraný na rozvoj telesný, duševný a je prispôsobený veku dieťaťa.

Vychádzame z myšlienky, že dieťa je individuálna bytosť a preto ho vnímame ako bytosť jedinečnú, ktorá potrebuje láskyplný záujem s prihliadnutím na jeho fyzické, duševné a zdravotné potreby. V neposlednom rade aj talent.

Preto našich drobčekov neučíme veci, ktoré patria do škôlky. Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú prirodzené ich veku.

Hráme sa do sýtosti a popri hre ich učíme podieľať sa na každodennom živote. Všetky činnosti motivujeme hrou.

6. AŽ 12. MESIAC

Od 6 mesiacov do 12 mesiaca ide o fyzicky náročný polrok. Týmito novými výkonmi získavajú deti do určitej miery nezávislosť. Nemusia už pasívne prijímať všetko čo sa im ponúka, ale uskutočňujú vlastné predstavy o tom, čo chcú robiť a rozhodujú samy, s čím sa budú hrať.

S novou fyzickou nezávislosťou ide ruka v ruke vzrastajúca citová závislosť. Dieťa potrebuje citovú podporu a povzbudenie v období, keď sa prostredníctvom hry učí tak ťažkej úlohe dospievať.

Deti nemajú stanovenú dávku lásky aj keď v tomto období matka je ich najdôležitejšou osobou. Matka nič nestratí aj keď sa o dieťa starajú opatrovatelia v čase, keď pracuje. Matka pre dieťa zostane tou najhlavnejšou osobou aj keď dieťa má rado svojich opatrovateľov.

6. MESIAC
 • sedí s oporou, má schopnosť napodobniť zvuky a obracia sa za zvukom, prerezávanie zúbkov, prechod na tuhú stravu
 • v druhej polovici prvého roka je vaše dieťa pripravené ovládať svoje telo, bude samo sedieť, liezť a zoberie si všetko čo necháte v jeho dosahu, dieťa potrebuje stály dohľad, veľa pozornosti a lásky
7. MESIAC
 • samostatne sedí, v ruke vie udržať predmet, rozvoj reči, zamáva na pozdrav, učí sa piť z pohárika
8. MESIAC
 • začína klásť odpor napríklad ak mu zoberiete hračku, dokáže ukázať na to čo momentálne chce
 • po motorickej stránke samostatne stojí, rozvoj chôdze, presúva si predmety z jeden ruky do druhej, dvíha spadnuté predmety, prvé slová mama, tata
9. MESIAC
 • dokáže samo stáť, pokračuje rozvoj chôdze, prekladanie a dvíhanie predmetov
 • rozvoj reči, začína chápať význam slova „nie“, rozvíja sa jeho sociálne správanie
 • vie sa samo napiť z pohárika
 • pri hre sleduje čo sa následne stane
10. MESIAC
 • sociálne správanie, uvedomuje si čo sa okolo neho deje
 • máva na rozlúčku, hovorí mama, tata
 • reaguje na svoje meno
 • samo stojí, dvíha a prekladá predmety
 • lezie po štyroch s istotou
11. MESIAC
 • pokračuje rozvoj chôdze a reči, chôdza za pomoci okolo nábytku
 • dokáže jasne pomenovať svojich rodičov a ovláda pár jasných slov
12. MESIAC
 • po motorickej stránke samostatne stojí a chodí
 • rozvinutá je jemná motorika, dokáže držať a prekladať malé predmety v ruke a medzi prstami
 • rozumie slovám, dokáže určiť svojich rodičov
OD 12 MESIACOV DO 15 MESIACOV
 • rozvoj motoriky, pri hre si čupne, vylezie na nízku stoličku, ťažkopádne beží, zodvihne predmet a nespadne
 • rozvoj jemnej motoriky, vie postaviť 3 kocky na seba, obracia stránky leporela, ukazuje na predmety, ceruzku uchopí celou rukou
 • vie jesť samo lyžičkou, pije z pohárika – rozlieva
 • pozná 20-70 slov
OD 16 MESIACOV DO 18 MESIACOV
 • dorozumie sa s okolím, pridá slovo k významu
 • osvojuje si hygienické návyky, spí 1x cez deň
 • napodobňuje činnosti, používa metódu pokus, omyl, lezie po schodoch, jazdí na odrážačke
 • prejavuje emócie
OD 19 MESIACOV DO 24 MESIACOV
 • pozná 200 slov a chápe ich význam, uvedomuje si spojenie činnosti s predmetom, rozvíjanie hygienických návykov
 • obdobie negativizmu a vzdoru
 • umiestňuje predmety, dáva tvary do vhodných súvislostí
 • chodí po schodoch bez pomoci, vie behať, skákať, chodiť po špičkách
OD 25 MESIACOV DO 30 MESIACOV
 • prudký rozvoj motoriky, pevná chôdza, preskakuje malé prekážky, lezie na preliezky a hojdačky, vyhýba sa prekážkam, jazdí na trojkolke
 • prudký rozvoj psychiky, teší sa na slávnostné udalosti, má rado prekvapenia, učí sa základom slušného správania
 • pokračuje osvojovanie si hygienických návykov
 • vie vyjadriť svoje potreby a priania
OD 31 MESIACOV DO 36 MESIACOV
 • významne pokračuje rozvoj reči, vie povedať svoje meno a mená svojich blízkych
 • pozná viac ako 1 000 slov, správne radí slová a začína tvoriť jednoduché súvetia
 • uvedomuje si samo seba, začína sa prejavovať povaha (vodca , introvert)
 • vie vyjadriť svoje potreby a priania
 • pozná krátke riekanky a rozozná zvuk
 • vie kresliť a pomenovať čo nakreslilo, pracovať s pastelkou, štetcom a farbou
 • má osvojené hygienické návyky, učí sa používať vreckovkou, čistí si zúbky
 • samostatne je lyžicou, pije z poháriku
 • rozvíja myslenie a fantáziu, abstraktné myslenie, vie si pamätať, sústrediť sa na činnosť
 • vie sa vyzuť a obuť, obliecť sa za pomoci a navliecť šnúrku
 • v tomto období treba u dieťaťa podporovať samostatnosť, chváliť ho a pri neúspechu povzbudiť
 • upozorňovať na bezpečnosť